SÄRÖHUS

SÄRÖHUS

PLANREVIDERING

Förslag på detaljplan

Säröhus Mark & Vatten

Revidering av detaljplan för fastigheten Särö 1:441

KS/2015:223

 

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samråd med förvaltningen för Plan & Bygg föra en dialog med fastighetsägaren till Säröhus i avsikt att skapa en framförhållning för konferensanläggningens utveckling.

Sammanfattning

Fastighetsägaren till Säröhus har i skrivelse, daterad 2015-05-11, begärt kommunens besked över möjligheten att revidera befintliga detaljplaner för konferensanläggningen. Av skrivelsen framgår att en övergripande planöversyn är nödvändig för att säkra fortsatt utveckling av anläggningen och därmed möta morgondagens behov.

 

Säröhus utgör en mycket viktig del av näringslivet i kommunen och bedriver en expanderande verksamhet som efterfrågas långt utanför regionen. Självfallet ska anläggningen ha förutsättningar för att utvecklas och kunna möta framtiden.

Särö 2015-09-16

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-06-02,

§ 144 Tjänsteskrivelse, 2015-05-18

Begäran om planbesked, 2015-05-11

 

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

Kulturhistoria

Länsstyrelsen

Vägar

Copyright © All Rights Reserved