NORRA STRAND

SÄRÖ NORRA STRAND

PLANREVIDERING

Förslag på detaljplan / Under bearbetning

§ 145 Särö norra strand

Revidering av detaljplan för fastigheten Särö 1:441 - Särö Hus mfl. KS/2015:223

 

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar utarbeta en förstudie över förutsättningarna för en planrevidering av detaljplan S 108 i Särö i enlighet med ansökan, 2015-04-10.

 

Sammanfattning

Fastighetsägarna till fastigheterna för Särö Norra Strand, har i skrivelse begärt kommunens besked över möjligheten att förnya gällande detaljplan. Planen är närmare 50 år gammal och medger inte den utveckling som de sökande föreslår.

 

Ansökan berör ett stort område med flera verksamheter som sträcker sig från Blomstermåla till parkeringen för Säröhus. Eventuell planöversyn för konferensanläggning, Säröhus, behandlas som ett separat ärende.

 

Kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningen för Plan & Bygg konstaterar att gällande detaljplan, S 108, vare sig avspeglar det aktuella läget eller kan möta framtida utveckling av området. En mycket viktig intention från kommunens sida är att i planöversynen säkerhetställa allmänhetens tillgång till och intresse av detta mycket attraktiva område. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en förstudie som utreder förutsättningarna för en ny detaljplan.

 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-06-02 § 143

Tjänsteskrivelse, 2015-05-15

Begäran om planbesked, inkommen 2015-04-10

 

Proposition

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner detta bifallet.

Copyright © All Rights Reserved